Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Základní informace k vyhlašování výběrových řízení

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, byl zákonem č. 200/2015 Sb. novelizován. Účinnost změn v oblasti výběrových řízení je od 1. 9. 2015.  Další informace jsou dostupné na http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/vyberova-rizeni-pred-uzavrenim-smlouvy-se-zdravotnimi-pojistovnami

Formuláře - žádosti o vyhlášení výběrového řízení naleznete: https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/formulare 

Dle § 46 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny.

Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se koná výběrové řízení.
Konání výběrového řízení mohou navrhnout:

1)  zdravotní pojišťovna

2)  uchazeč

3) obec (nově od 1. 9. 2015)

Uchazečem se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotnich služeb v příslušném oboru zdravotní péče.

Výběrové řízení se nekoná: 
a) pro poskytovatele lékárenské péče,
b) je-li poskytovatelem hrazených služev Vězeňská služba, 
c) v přípradech rozšíření sítě již smluvního poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
d) při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě poskytováných hrazených služeb, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu zdravotní péče,
e) jde-li o vysoce specializovanou péči zajišťovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče nebo

f) při uzavírání smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 17 odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění. (nově od 1. 9. 2015)

V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzická osoba zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnost s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.

Výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým krajský úřad. Místní příslušnost krajského úřadu se řídí místem provozování zdravotnického zařízení.

Výběrové řízení na poskytování lůžkové a lázeňské léčebně rehabilitační péče vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví.

Výběrové řízení vyhlašuje pro Liberecký kraj Krajský úřad Libereckého kraje uveřejněním na úřední desce (i internetové) a úřední desce příslušného obecního úřadu.

Přihlášky do výběrového řízení lze dle § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, podat ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem a to na místě k tomu určeném. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 pracovních dnů.

Nejdůležitější změna týkající se uchazečů výběrových řízení:

Uchazeč, kterému nebylo ve výběrovém řízení doporučeno uzavření smlouvy, může podat nový návrh na vyhlášení výběrového řízení ve stejném oboru a území znovu až po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledku takového výběrového řízení.

Uchazeč, kterému bylo ve výběrovém řízení doporučeno uzavření smlouvy, může podat návrh na vyhlášení výběrového řízení nebo podat přihlášku do vyhlášeného výběrového řízení pro daný obor, území a zdravotní pojišťovnu, pro kterou bylo uzavření smlouvy doporučeno, až po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledku takového výběrového řízení.

vložila dne 16.9. 2015

-kg-