Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zdravotními pojišťovnami

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Zákonem č. 200/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, došlo k novele zákona o veřejném zdravontím pojištění a změny se promítly i do oblasti VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ, a to s účinností od 1. 9. 2015.

Výpis aktuálního znění části deváté "Síť poskytovatelů zdravotních služeb" zákona o veřejném zdravotním pojištění je ke stažení zde.

Přehled platné legislativy v oblasti zdravotního pojištění je dostupný na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://www.mzcr.cz/category/pravo-a-legislativa/ 

Přehled nejdůležitějších změn:

Návrh na vyhlášení výběrového řízení může mimo uchazeče a zdravotní pojišťovny od 1. 9. 2015 podat nově také i OBEC.

Výběrové řízení se nekoná mimo zákonem vyjmenovaných případů také nově ani - při uzavírání smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 17 odst. 8) zákona o veřejném zdravotním pojištění, tj. došlo-li k převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, na jinou osobu, které bylo v návaznosti na to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nebo poskytuje-li jiná osoba zdravotní služby na základě osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli nebo následně jí uděleného oprávnění k poskytování zravotních služeb. Celé znění příslušného § je k dispozici zde.

 

 ČLENY KOMISE JSOU:

a) zástupce krajského úřadu

b) zástupce příslušné komory zřízené zákonem (Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora) nebo zástupce profesní organizace (v případě, že není žádná komora příslušná)

c) zástupce příslušné zdravotní pojišťovny

d) odborník pro zdravotní služby, které mají být uchazečem poskytovány; působí-li v oblastni těchto zdravotních služeb odborná společnost, je členem výběrové komise zástupce odborné společnosti.

Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k síti zdravotní pojišťovny v daném oboru a území, k dobré pověsti uchazeče, k praxi uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb.

 

VÝSLEDKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ JSOU PRŮBĚŽNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY NA ÚŘEDNÍ DESCE LK.

Postup před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - z pohledu VZP ČR

https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/poradna/postup-pred-uzavrenim-smlouvy-o-poskytovani-a-uhrade-hrazenych-sluzeb