Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Postup při ukončení činnosti zdravotnického zařízení

Zákon o zdravotních službách v § 59 a násl. řeší postup poskytovatele zdravotních služeb při plánovaném ukončení zdravotnického zařízení

  1. Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, je povinen informaci o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách.
  2. Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce; příslušný správní orgán a obec jsou povinny tuto informaci uveřejnit. V informaci uvede datum zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a adresu místa pro předložení žádosti.
  3. Poskytovatel, který žádá o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb a hodlá převést majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb na jinou osobu, v informaci o ukončení činnosti uvede, která osoba hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.
  4. Poskytovatel předá zdravotnickou dokumentaci na základě oznámení pacienta nově zvolenému poskytovateli. Zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientech, kteří včas nepředložili žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, a její soupis předá osobě pokračující v poskytování zdravotních služeb. Pokud taková osoba není, předá zdravotnickou dokumentaci a její soupis příslušnému správnímu orgánu.

Poskytovatel pracovně lékařských služeb

  1. Poskytovatel, který zajišťoval pracovnělékařské služby, oznámí záměr ukončit poskytování zdravotních služeb alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení zaměstnavateli zaměstnance, o němž je v souvislosti s pracovnělékařskými službami zdravotnická dokumentace vedena. V oznámení zároveň uvede lhůtu, do které je třeba, aby mu zaměstnavatel sdělil identifikační údaje nového poskytovatele.
  2. Poskytovatel na základě sdělení zaměstnavatele předá zdravotnickou dokumentaci poskytovateli určenému zaměstnavatelem. Pokud poskytovatel neobdrží sdělení zaměstnavatele o novém poskytovateli pracovně lékařských služeb, předá zdravotnickou dokumentaci a její soupis příslušnému správnímu orgánu.

Obdobný postup se použije v případech, má-li zaniknout oprávnění k poskytování zdravotních služeb z jiných důvodů, než je výše uvedeno, a poskytovateli je zánik oprávnění předem znám.

Vložila dne 18. 5. 2015 KG