Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Základní informace pro občany - postup při předání zdravotnické dokumentace

Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb upravují § 57 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

V případě, že zdravotnická dokumentace v případě ukončení praxe poskytovatele zdravotních služeb (lékaře) není předána novému poskytovateli zdravotních služeb, který v praxi pokračuje, předává se zdravotnická dokumentace příslušnému krajskému úřadu.

Krajský úřad Libereckého kraje zabezpečí zdravotnickou  dokumentaci do doby, než si pacient zvolí nového poskytovatele (lékaře). Předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli zajistí Kraský úřad na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele. (Poskytovatel zvolený pacientem ve své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě).

ZDRAVOTNICKOU DOKUMENTACI NELZE VYDAT DO RUKOU PŘÍMO ŽADATELI (PACIENTOVI).

Písemně na adresu:
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor zdravotnictví
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

  Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno a příjmení pacienta,
  • rodné číslo nebo datum narození pacienta,
  • adresu místa trvalého pobytu pacienta nebo místo hlášení pobytu na území ČR,
  • obor poskytovaných zdravotních služeb,
  • jméno/název bývalého poskytovatele zdravotních služeb, místo poskytování zdravotních služeb,
  • jméno/název zvoleného poskytovatele zdravotních služeb, místo poskytování zdravotních služeb,
  • podpis pacienta.

Dále je vhodné uvést telefonní nebo emailový kontakt žadatele.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace je nutné zaslat písemně na adresu: Krajský úřad  Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 nebo elektronicky na adresu podatelna@kraj-lbc.cz. (Vyřízení této žádosti elektronicky je možné za předpokladu  zaručeného elektronického podpisu).

Můžete využít formulář, který naleznete na stránkách odboru zdravotnictví Žádost o předání zdravotnické dokumentaceŽádost o předání zdravotnické dokumentace

 

Přehled převzaté zdravotnické dokumentace naleznete zde

Kontaktní osoba: Bc. Petra Pozdníčková, tel. 485 226 377

email: petra.pozdnickova@kraj-lbc.cz