Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Stížnosti

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO KRAJE PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Stížností se rozumí mezní řešení nespokojenosti, když před tím selhaly všechny možnosti komunikace pacienta s poskytovatelem zdravotních služeb.

Legislativně upravuje stížnosti proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami zákon č. 372/2011 Sb., o o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Stížnost může podat:

a) pacient,

b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

c) osoba blízká v případě, že pacientů tek nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo

d) osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává PŘÍMO poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů: 

  • dle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů - komory dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor; komory jsou kompetentní řešit stížnosti na výkon povolání svých členů. 
  • dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění příslušných předpisů - při pochybnostech o správném vykazování hrazených služeb a jejich úhradě

Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému krajskému úřadu, popř. Magistrátu hlavního města Prahy  (příslušnost se řídí místem poskytování zdravotních služeb) s uvedením důvodů nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

Postup při vyřizování stížností je zveřejněn na stráce Metodiky odboru zdravotnictví a též je zveřejněn na Úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje.

zveřejnila KG dne 12.10.2018

 

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Marcinková, tel. 485 226 546

email: katerina.marcinkova@kraj-lbc.cz