Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Změny oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Oznamování změn poskytovatelem 

dle § 21 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Poskytovatel je povinen, nejde-li o postup podle § 20a, písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu 

  • změny týkající se údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  • všechny změny týkající se údajů v dokladech předkládaných se žádostí o udělení oprávnění a předložit o těchto změnách doklady, pokud mohou být důvodem pro pozastavení, změnu, zrušení nebo zánik oprávnění.

Poskytovatel je dále povinen písemně oznámit správnímu orgánu, který vydal souhlas, povolení nebo jiné rozhodnutí nebo závazné stanovisko jako podklad pro rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, všechny změny týkající se těchto rozhodnutí nebo závazného stanoviska, pokud mohou   být důvodem pro jejich změnu, zrušení nebo odejmutí. V případě změn údajů uvedených v seznamu zdravotnických pracovníků se oznamují pouze změny týkající se vedoucích zaměstnanců. Správní orgán, který vydal souhlas, povolení nebo jiné rozhodnutí nebo závazné stanovisko jako podklad pro rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, neprodleně oznámí příslušnému správnímu orgánu jejich změnu, odnětí nebo zrušení.

Poskytovatel je povinen změny oznámit do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.

POSTUP SPRÁVNÍHO ORGÁNU

  • příslušný správní orgán provede o této změně záznam do spisu - týká-li se změna údaje, který není uveden v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a jsou-li nadále splněny podmínky pro poskytování zdravotních služeb, 
  • v ostatních případech rozhodne podle okolností o změně, pozastavení nebo o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

PŘESTUPKY dle § 117 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.

Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že

e) nesplní oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1 a 2

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč.

aktualizace dne 1. 3. 2022 KG

Žádost poskytovatele zdravotních služeb o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění

dle § 20a zákona o zdravotních službách

Poskytovatel podá příslušnému správnímu orgánu žádost o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v případě zamýšlené změny

  • rozsahu zdravotních služeb týkající se formy, oboru, druhu nebo názvu zdravotní péče nebo zdravotní služby
  • adresy sídla a místa, popřípadě míst poskytování zdravotních služeb, adresy místa pracoviště poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče nebo adresy místa kontaktního pracoviště uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 19 odst. 1 písm. c), nebo
  • doby platnosti oprávnění k poskytování zdravotních služeb uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d)
  • v osobě odborného zástupce uvedeného v oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) nebo odst. 3 písm. d)

Formuláře žádostí jsou dostupné zde

Kontaktní osoba: 

Bc. Martina Lhotková, tel. 485 226 374, email: martina.lhotkova@kraj-lbc.cz