Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Přerušení poskytování zdravotních služeb

Přerušení poskytování zdravotních služeb upravuje § 26 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

 • Přerušením se rozumí neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než 1 měsíc.
 • Poskytovatel může poskytování zdravotních služeb přerušit nejdéle na dobu 1 roku.
 • Poskytovatel je povinen přerušení poskytování zdravotních služeb písemně oznámit nejpozději 60 dnů předem
  • příslušnému správnímu orgánu (který udělil poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb)
  • zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 
 • Pokud důvod přerušení poskytování zdravotních služeb neumožní poskytovateli zaslat písemné oznámení ve stanovené lhůtě, je povinen učinit tak bez zbytečného odkladu.
 • Současně je poskytovatel povinen informaci o přerušení poskytování zdravotních služeb uveřejnit tak, aby byla přístupná pacientům.

ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE

 • Po dobu přerušení poskytování zdravotních služeb je poskytovatel povinen zajistit, aby v případě pacienta, kterému poskytoval zdravotní služby a který si v době přerušení zvolí k poskytování zdravotních služeb jiného poskytovatele, nebo je to nezbytné k zajištění návaznosti zdravotních služeb pro tohoto pacienta, byla předána kopie zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nebo výpis z této zdravotnické dokumentace poskytovateli, který má zdravotní služby poskytnout nebo má převzít pacienta do péče.

POKRAČOVÁNÍ V POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 • Pokračování v poskytování zdravotních služeb je poskytovatel povinen písemně oznámit krajskému úřadu, a to nejpozději 15 dnů přede dnem, k němuž hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.
 • Poskytování zdravotních služeb lze opakovaně přerušit po uplynutí 5 let ode dne uvedeného v oznámení o pokračování v poskytování zdravotních služeb po předchozím přerušení jejich poskytování.

Povinnosti správního orgánu v případě doručení oznámení přerušení a pokračování v poskytování zdravotních služeb:

 • provede záznam do spisu, do Národního registru poskytovatelů a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do registru osob;
 • do 15 dnů ode dne doručení oznámení tuto skutečnost oznámí místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

PŘESTUPKY dle § 117 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.

Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že

 • nesplní oznamovací povinnost nebo nezveřejní informaci podle § 26 odst. 2 nebo 4,
 • v rozporu s § 26 odst. 3 nezajistí předání kopie zdravotnické dokumentace nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli,

Za přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč.