Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Legislativa

Přehled právních předpisů a legislativy včetně informací o nově připravované legislativě naleznete na webových stránkách:  Ministerstva zdravotnictví ČR

Aktuální znění právních předpisů je možné dohledat na webových stránkách: Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění (zakonyprolidi.cz)

Mezi nejdůležitější zákony upravující zdravotní služby patří:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ( zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Příloha č. 4 k zákonu č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 

Vyhláška č. 361/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů 

Vyhláška č. 55/2011 Sb.,  o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

...