Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Činnosti jednotlivých oddělení odboru zdravotnictví

Náplně činností odboru zdravotnictví

09 ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

 

091 Správní oddělení

Samostatná působnost

1. spolupracuje se státními orgány, obcemi, zdravotními pojišťovnami, profesními organizacemi, odbornými společnostmi, sdruženími a svazy zdravotnických pracovníků, se sousedními kraji, ev. s dalšími organizacemi při koordinaci záměrů v oblasti zdravotnictví

2. zodpovídá za vyřizování podnětů, žádostí občanů na úseku zdravotnictví

3. zpracovává připomínky k návrhům právních předpisů v rámci legislativní činnosti kraje

 

Přenesená působnost

1. provádí a zajišťuje výkon působností a správní agendu ve věci udělení, změn, zániku, pozastavení a odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb na území Libereckého kraje podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“)

2. edituje referenční údaje do Národního zdravotnického informačního systému (Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb) dle zákona č. 372/2011 Sb.

3. ve věcech přestupků projednává v prvním stupni vymezené přestupky zejména podle:

a. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

b. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

c. zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů

d. zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů (přestupky podle § 36 odst. 1 písm. l), o), p) a q) a podle § 36 odst. 2 písm. h) a i), spáchané ve zdravotnickém zařízení mimo lékárnu)

e. zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (přestupky podle § 36 odst. 4 písm. g) a h)

f. Zákona č. 258/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

4. přezkoumává lékařské posudky předané od poskytovatelů zdravotních služeb (§ 47 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů)

5. provádí kontroly přenesené působnosti obcí a je odvolacím orgánem proti rozhodnutí přestupkových orgánů na úrovni obcí ve věci přestupků na úseku zdravotnictví podle příslušných právních předpisů, nejsou-li přestupky projednávány Policií České republiky nebo jinými správními orgány, stanoví-li tak zvláštní zákon; zejména podle:

a. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

b. zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

c. zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů

d. zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

e. zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

6. vyřizuje podněty a stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, k jejich prošetření může ustavit nezávislého odborníka a nezávislou odbornou komisi (§ 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb.)

7. zajišťuje agendu nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 57 a násl. zákona č. 372/2011 Sb. (převzetí zdravotnické dokumentace, uchování zdravotnické dokumentace, předávání zdravotnické dokumentace nově zvoleným poskytovatelům zdravotní péče, archivace zdravotnické dokumentace)

8. zajišťuje a organizuje výběrová řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb (§ 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů)

9. provádí kontroly plnění povinností a podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zdravotní služby (§ 107 zákona č. 372/2011 Sb.)

10. provádí kontroly dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 34)

11. zabezpečuje účast zástupce úřadu při zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jak i odpadu je obsahujícího, které nejsou léčivem podle zvláštního zákona, a sděluje Ministerstvu zdravotnictví do konce února údaje o zneškodněných návykových látkách, přípravcích a prekursorech za uplynulý kalendářní rok (§ 14 zákona č. 167/1998 Sb.)

12. je příjemcem informací o závadách a nežádoucích účincích léčivých přípravků (§ 98 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů)

13. provádí kontroly přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností – výroba, vydávání a distribuce tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem a vedení jejich evidence a potvrzování odevzdání znehodnocených nebo nepoužitých tiskopisů (§ 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů)

 

093 Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

Samostatná působnost

1. zajišťuje poskytování provozních, neinvestičních a investičních prostředků pro příspěvkové organizace v resortu zdravotnictví z rozpočtu Libereckého kraje a ze státního rozpočtu, a poskytování investičních a neinvestičních prostředků za účelem rozvoje poskytovatelů zdravotních služeb v kraji

2. spolupracuje s příspěvkovými organizacemi v resortu zdravotnictví při správě nemovitého majetku kraje a připravuje podklady pro majetkoprávní operace v souvislosti s nemovitým majetkem kraje ve správě příspěvkových organizací, spolupracuje na přípravě podkladů pro zápis do katastru nemovitostí

3. zajišťuje podklady pro výkon zřizovatelských funkcí, vede kompletní agendu zřizovatelských listin příspěvkových organizací, zajišťuje jejich aktualizaci a podává návrhy na jejich změny

4. poskytuje metodickou pomoc při sestavování rozpočtů příspěvkovým organizacím, provádí rozbory hospodaření příspěvkových organizací, spolupracuje s ekonomickým odborem, připravuje přehledy hospodaření p. o. pro účetní evidenci kraje a státního informačního systému

5. vede personální agendu ředitelů příspěvkových organizací zřízených Libereckým krajem v resortu zdravotnictví

6. poskytuje dotace a příspěvky na financování služeb poskytovaných ze zákona prostřednictvím příspěvkových organizací zřízených Libereckým krajem a dalšími poskytovateli zdravotních služeb v kraji (pohotovost, záchytná služba)

7. provádí kontroly použití finančních prostředků poskytnutých krajem dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

8. spolupracuje s odborem kontroly při provádění kontrol hospodaření s veřejnými prostředky

9. vede agendu Dotačního fondu Libereckého kraje za resort zdravotnictví včetně administrace transferů v modulu veřejná finanční podpora

10. zajišťuje řešení porušení rozpočtové kázně v režimu daňového řádu u příjemců dotační podpory kraje v administraci odboru

11. podílí se na vytváření a naplňování koncepčních a odborných materiálů, organizuje a koordinuje jejich projednávání; vše v souladu s rozvojovými dokumenty kraje (Program rozvoje LK)

13. realizuje nebo se podílí na realizaci projektů Programu dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje a Zdravého Libereckého kraje, přičemž spolupracuje s KHS, se státními orgány, s poskytovateli zdravotních služeb, ÚZIS, ČSÚ, zdravotními pojišťovnami, odbornými a profesními organizacemi, s neziskovými organizacemi a dalšími institucemi

14. koordinuje a organizuje činnost pracovní skupiny pro realizaci „Zdravotní politiky Libereckého kraje“

15. zajišťuje vyjádření k oznámeným záměrům z pohledu zdravotnictví, především ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství a odborem územního plánování a stavebného řádu

16. spolupracuje s odborem regionálního rozvoje a evropských projektů při přípravě a realizaci projektů kraje a jeho příspěvkových organizací, poskytuje mu potřebnou součinnost (zajišťuje odborné zaměření projektů, podílí se na zpracování projektových záměrů, zpracování, projednání a předložení projektových žádostí a na realizaci projektů, včetně jejich financování); včetně zastoupení v projektových týmech vytvořených pro jednotlivé projekty kraje a jeho příspěvkové organizace

17. spolupracuje s odborem investic a správy nemovitého majetku na záměrech, přípravě a realizaci investičních akcí týkajících se příspěvkových organizací v resortu

18. předává údaje do Mapy investic za resort zdravotnictví

19. zajišťuje technickou správu nemovitého a movitého majetku lůžkového hospice

 

Přenesená působnost

1. organizuje poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům zdravotních služeb na likvidaci léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o některých změnách souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2. organizuje poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům zdravotních služeb na prevenci TBC podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a na základě vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

3. zajišťuje činnosti související s úhradou nákladů lékařských prohlídek při odvodním řízení nebo při přezkumném řízení u vojáka v záloze dle zákona 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Další činnosti odboru

Samostatná působnost

  1. metodicky řídí příspěvkové organizace resortu zdravotnictví
  2. zajišťuje výběrová řízení na ředitele příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
  3. zajišťuje agendu Výboru zdravotnictví zastupitelstva LK
  4. koordinuje vztah mezi obchodními společnostmi s majetkovou účastí Libereckého kraje, radou a zastupitelstvem kraje dle z. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
  5. odpovídá za organizaci a zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby na území Libereckého kraje

Přenesená působnost

1. ve spolupráci s oddělením krizového řízení odboru kancelář hejtmana zajišťuje úkoly na úseku zajištění zdravotních služeb a ochrany veřejného zdraví při přípravě na řešení mimořádných událostí a krizových situací vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb., a souvisejících právních předpisů; při tom spolupracuje zejména s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, s dalšími složkami IZS a jinými organizacemi

2. odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení, na území Libereckého kraje