Počasí Dnes °C
Odbor zdravotnictví
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor zdravotnictví > Vyhlášení výběrového řízení na ředitelku/ředitele Zdravotnické záchranné služby LK

Vyhlášení výběrového řízení na ředitelku/ředitele Zdravotnické záchranné služby LK

Liberecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na tuto pozici:


Ředitelka/ředitel organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,

příspěvková organizace


Místo výkonu práce: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, 

                                     Klášterní 954/5, 460 01 Liberec

Platové zařazení: 14. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)


Charakteristika vykonávané činnosti:

 • řídící a manažérská činnost ve zdravotnickém zařízení


Zákonné předpoklady:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání českého jazyka


Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (lékařský či ekonomický směr výhodou)


Jiné požadavky:

 • vysoké pracovní nasazení, komunikativnost
 • velmi dobré organizační a řídící schopnosti
 • schopnost práce v týmu
 • samostatnost a flexibilita
 • prokazatelná praxe v řídící funkci alespoň 5 let
 • znalost problematiky ekonomiky zdravotnictví
 • výhodou znalost prostředí zdravotnické záchranné služby
 • orientace v řízení ekonomiky příspěvkových organizací
 • dobrá znalost práce s výpočetní technikou (Windows, Office, Explorer)
 • schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem
 • řidičský průkaz skupiny B


Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče
 • souhlas s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění


Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
  a o odborných znalostech a dovednostech
 • osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje nebo je možno si ho vyzvednout na personálním oddělení, v podatelně krajského úřadu nebo si vyžádat jeho elektronické zaslání)
 • vlastní koncepce řízení a další rozvoj Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace, v rozsahu max. 4 stran A4, včetně čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce (tiskopis je k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřená fotokopie platného lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení zažádal a doloží jej ihned po jeho obdržení) - nevztahuje se na uchazeče narozené
  po 1. 12. 1971
 • souhlas s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění


Předpokládaný termín nástupu:   1. 12. 2017


Lhůta pro podání přihlášky:  do 13. 10. 2017 (není rozhodující razítko pošty)


Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo ředitelky/ředitele organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace


Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, k rukám PhDr. Aleny Riegerové, vedoucí odboru, tel. 485 226 550, email:  alena.riegerova@kraj-lbc.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.


V Liberci dne 9. 8. 2017

                                                                                                                       Martin Půta

                                                                                                            hejtman Libereckého kraje

Zpracovávám...